Poresko oslobođenje za zaposlene angažovane na R&D poslovima

Poslednji datum ažuriranja: 08.03.2022.

Olakšica se sastoji iz oslobođenja plaćanja 70% poreza i 100% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje  za zarade zaposlenih koji su neposredno angažovani na R&D poslovima.  Olakšica se ostvaruje srazmerno vremenu koja zaposleni provedu na R&D poslovima u odnosu na puno radno vreme.

Kome je ovaj podsticaj namenjen?

Podsticaj je namenjen srpskim kompanijama koje u okviru svoje delatnosti na teritoriji Srbije obavljaju istraživanje i razvoj.

Kako se koristi podsticaj?

Podsticaj se ostvaruje kroz podnošenje poreske prijave za porez i doprinose na zarade na Obrascu PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima, unošenjem odgovarajuće šifre vrste prihoda.

Više o ovom podsticaju možete videti u članu 21i Zakona o porezu na dohodak građana.