Priznavanje R&D troškova u dvostruko uvećanom iznosu

Poslednji datum ažuriranja: 08.03.2022.

Podsticaj daje mogućnost dvostrukog priznavanja troškova istraživanja i razvoja (R&D) prilikom utvrđivanja osnovice za porez na dobit pravnih lica:

 • u visini poresko priznatih rashoda iskazanih u bilansu uspeha, a onda i
 • u visini izdataka po osnovu tih rashoda koji se iskazuju zasebno u poreskom bilansu.

Podsticaj se može primeniti i u slučaju da R&D projekat ne uspe i za rezultat nema nastanak nekog novog proizvoda.

Šta su R&D troškovi?

To su svi troškovi koji nastanu u neposrednoj vezi sa R&D projektom pre nego što se krene sa komercijalnom upotrebom rezultata R&D projekta (dakle, pre otpočinjanja korišćenja novog proizvoda), i uključuju naročito:

 • troškove zarada zaposlenih koji rade na R&D projektima (proporcionalno njihovim aktivnostima na tim projektima):
 • zaposlenih koji su neposredno uključeni u identifikovanje i rešavanje odgovarajućih tehničkih problema povezanih sa konkretnim projektom,
 • zaposlenih koji vrše aktivnosti povezane sa neposrednim upravljanjem i nadzorom projekta;
 • zaposlenih koje vrše sve one aktivnosti koje direktno podržavaju zaposlene koji su angažovani na sprovođenju i direktnom nadzoru projekta,
 • troškove materijala,
 • troškove nabavke nematerijalne imovine,
 • troškove nabavke i zakupa nekretnina i opreme,
 • troškove nabavke stručnih mišljenja,
 • troškove nastale za potrebe pravne zaštite prava intelektualne svojine,
 • troškove pozajmljivanja,
 • troškove proizvodnih usluga.
 • S druge strane, sledeće kategorije troškova se ne mogu kvalifikovati:
 • Troškovi u vezi sa prodajom;
 • Administrativni i drugi opšti režijski troškovi koji se ne mogu dovesti u neposrednu vezu sa ulaganjima u istraživanje i razvoj;
 • Troškovi obuke zaposlenih; i
 • Troškovi tekućeg održavanja stalnih sredstava koja se koriste za istraživanje i razvoj, kao i tekućeg održavanja ulaganja u razvoj.

Kome je ovaj podsticaj namenjen?

Podsticaj mogu koristiti kompanije koje se na teritoriji Srbije bave:

 • Istraživanjem – originalno ili planirano istraživanje preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja;
 • Razvojem – primena rezultata istraživanja ili drugog naučnog dostignuća / dizajna / proizvodnje novih značajno poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema / usluga pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju;
 • Za podsticaj se kvalifikuju projekti izvršeni u Srbiji što je slučaj ako najmanje 90% zaposlenih na R&D projektu aktivnosti obavlja u Srbiji. Izmeštanje dela aktivnosti je dozvoljeno u inostranstvo ako je izmeštanje uzrokovano posebnim fizičkim, geografskim, odnosno prirodnim faktorima koje nije moguće obezbediti na teritoriji Srbije.

Kako se koristi podsticaj?

Da bi se primenio podsticaj, potrebno je za svaki R&D projekat uz poreski bilans priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Opis projekta,
 • Evidenciju o vremenu koje je svaki od zaposlenih proveo radeći na određenom projektu,
 • Zaključak u kom se iskazuje iznos svih troškova istraživanja i razvoja pojedinačno, i
 • Podatak o ukupnom iznosu tih troškova.
 • Pored prethodnog, u momentu podnošenja prijave treba posedovati sledeću dokumentaciju, koju Poreska uprava može zahtevati u postupcima kontrole:
 • Budžet projekta I projekcije performansi;
 • Plan nabavke koji se odnosi na konkretan projekat;
 • Mišljenja stručnjaka koji su zaduženi za realizaciju projekta;
 • Fakture iz kojih se može videti vrednost sredstava ili usluga koje su nabavljene za potrebe istraživanja i razvoja;
 • Ugovori sa trećim licima koja su angažovana na projektu;
 • Evidenciju – posebnu poresko-analitičku evidenciju o iznosima troškova za svaki projekat posebno i za svaku vrstu troška posebno.

Više o ovom podsticaju možete videti u članu 22g Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu.