Term Sheet Form

Term Sheet Form

Term Sheet je dokument koji se koristi u pregovorima između investitora i preduzetnika prilikom dogovaranja uslova investicije.

Sadrži detaljan opis okvira transakcije, odnosno sve bitne elemente sporazuma dveju ili više strana.
Detaljnije o Term Sheet-u možete pročitati u sekciji Baza znanja.

Preuzmi dokument
Menadžerski ugovor

Menadžerski ugovor

Izradu ugovora omogućili AOD Moravčević Vojnović i Partneri

Menadžerski ugovori su ugovori koji se sačinjavaju kao posebni ugovori ili kao sastavni deo ugovora o radu sa ključnim menadžerima kompanije.

Služe da snažnije vežu ključne menadžere za kompaniju, regulišući detaljno uslove za raskid ugovora, klauzule zabrane konkurencije i obaveze čuvanja poslovne tajne. Sadrži i odredbe o stimulisanju menadžera u cilju ostvarivanja zacrtanih ciljeva.
Detaljnije o menadžerskim ugovorima možete pročitati u sekciji Baza znanja.

Preuzmi dokument
Sporazum o poverljivosti (NDA – non-disclosure agreement)

Sporazum o poverljivosti (NDA – non-disclosure agreement)

Sporazumom o poverljivosti se regulišu odnosi dve strane u pogledu činjenice da će razmenjivati određene informacije i dokumentaciju koje mogu imati osetljiv karakter.
Detaljnije o sporazumu poverljivosti možete pročitati u sekciji Baza znanja.

Preuzmi dokument
Radno pravo – Ugovor o radu

Radno pravo – Ugovor o radu

Izradu ugovora omogućili Garaža by Tenderly i Partneri

Ugovor o radu je pravni dokument koji formalno uređuje radni odnos između zaposlenog i poslodavca.

Ovaj ugovor postavlja osnovna pravila, obaveze i prava obe strane tokom trajanja radnog odnosa. Smatra se zaključenim kada ga potpišu obe ugovorne strane.
Da biste koristili potrebno je da otvorite link, napravite duplikat i prilagodite dokument vašim potrebama.

Preuzmi dokument
Radno pravo – Pravilnik o radu

Radno pravo – Pravilnik o radu

Izradu pravilnika omogućili Garaža by Tenderly i Partneri

Pravilnik o radu je opšti akt koji donosi svaki poslodavac i kojim se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornosti kod konkretnog poslodavca.

Zakon o radu predviđa da se Pravilnik o radu kod poslodavca donosi onda kada nisu ispunjeni uslovi za regulisanje međusobnih odnosa putem kolektivnog ugovora. Da biste koristili potrebno je da otvorite link, napravite duplikat i prilagodite dokument vašim potrebama.

Preuzmi dokument
Ugovor o pružanju usluga od strane preduzetnika

Ugovor o pružanju usluga od strane preduzetnika

Izradu ugovora omogućili Garaža by Tenderly i Partneri

Ugovor o pružanju usluga od strane preduzetnika je pravni dokument koji definiše uslove i obaveze između preduzetnika (osobe koja obavlja posao radi sticanja dobiti) i klijenta koji koristi te usluge.

Ugovor o pružanju usluga je pravno obavezujući dokument koji štiti interese obe strane i obezbeđuje jasno razumevanje očekivanja i odgovornosti.
Da biste koristili potrebno je da otvorite link, napravite duplikat i prilagodite dokument vašim potrebama.

Preuzmi dokument
Ugovor o pružanju usluga od strane privrednog društva

Ugovor o pružanju usluga od strane privrednog društva

Izradu ugovora omogućili Garaža by Tenderly i Partneri

Ugovor o pružanju usluga od strane privrednog društva je pravni dokument koji reguliše uslove i obaveze između privrednog društva (pravnog oblika organizacije koja obavlja poslovne delatnosti sa ciljem sticanja dobiti) i klijenta koji koristi te usluge.

Ovakav ugovor služi kao osnova za jasno definisanje prava i obaveza obe strane i obezbeđuje njihova međusobna prava i obaveze u vezi sa pružanjem i korišćenjem usluga.
Da biste koristili potrebno je da otvorite link, napravite duplikat i prilagodite dokument vašim potrebama.

Preuzmi dokument