Poreska olakšica “IP Box”

Poslednji datum ažuriranja: 08.03.2022.

Porez na dobit po osnovu kvalifikovanog prihoda od deponovane intelektualne svojine pretežno kreirane u Republici Srbiji može biti sveden na samo 3% umesto standardnih 15%. Podsticaj daje mogućnost umanjenja poreske osnovice poreza na dobit (oporezive dobiti) koja se prema opštim pravilima utvrđuje usklađivanjem prihoda i rašoda iz bilansa uspeha i koriguje prema poreskim pravilima. Društva koja koriste podsticaj imaju pravo da umanje poresku osnovicu za iznos od 80% kvalifikovanih prihoda ostvarenih davanjem na korišćenje deponovanog prava intelektualne svojine (IS).

Kome je ovaj podsticaj namenjen?

Podsticaj je namenjen srpskim kompanijama koje:

 • su nosioci autorskog prava, prava srodnog autorskom pravu, kao i nosioci prava ili podnosioci prijave u vezi sa pronalaskom (IS prava),
 • generišu prihode od iskorišćavanja IS prava (npr., kroz ugovore o licenci) i
 • su evidentirale svoja IS prava u registar nadležnog organa najkasnije u godini za koju žele da koriste podsticaj.

Podsticaj mogu koristiti i kompanije koje su deponovano IS pravo stekle kupovinom, unosom u kapital ili statusnom promenom.

Kako se koristi podsticaj?

Da bi primenila podsticaj, kompanija mora da poseduje sledeću dokumentaciju:

 • dokument kojim potvrđuje da je IS pravo deponovano,
 • dokumentaciju predatu prilikom deponovanja IS;
 • evidenciju prihoda ostvarenih po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog IS (računovodstvene evidencije);
 • dokumentaciju u vezi sa pravnim osnovom za davanje prava korišćenja/ustupanja IS prava (ugovor, pristupanje opštim uslovima poslovanja i sl.) i prateće račune;
 • izjavu zakonskog zastupnika nosioca deponovanog IS da prijava nije odbijena, odnosno odbačena, uz koju se prilaže odgovarajući izvod sa internet stranice registratora;
 • specifikacija R&D projekta koji je rezultovao nastankom deponovanog IS, sa posebno istaknutim fazama projekta kao i planom nabavke, radi određivanja troškova;
 • evidenciju ukupnih troškova u vezi sa R&D aktivnostima koje su rezultovale nastankom deponovanog IS i ugovore sa trećim licima, račune i drugu dokumentaciju na osnovu koje je pripremljena računovodstvena evidencija;
 • dokumentaciju o transfernim cenama ukoliko je deo ukupnih troškova nastao u transakcijama sa povezanim licima;
 • overenu kopiju odluke o povećanju osnovnog kapitala kompanije, overenu kopiju osnivačkog akta i drugu dokumentaciju koja je dostavljena APR prilikom registracije unosa nenovčanog uloga, ako je kompanija postala vlasnika IS unosom u kapital od strane rezidenta;
 • ugovor o statusnoj promeni, plan podele i drugu dokumentaciju koja je dostavljena APR, ako je kompanija postala vlasnik IS u statusnoj promeni;
 • dokumentaciju i evidenciju prethodnog vlasnika IS;
 • izjavu zakonskog zastupnika kompanije datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su obuhvaćeni svi troškovi u vezi sa deponovanim IS.

Dokumentacija se priprema za svaki deponovani IS i svaki poreski period posebno. Kompanija mora posedovati dokumentaciju u momentu podnošenja poreske prijave i poreskog bilansa za poreski period, a dostavlja je na zahtev poreskog organa.

Više o ovom podsticaju možete videti u članu 256 Zakona o porezu na dobit pravnih lica i u Pravilniku o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica.