Šta predstavlja “Term Sheet” i zašto je važan?

U praksi se sam proces pregovora za investiranje obično obavlja dvofazno, kroz davanje neobavezujuće „indikativne“ ponude (često nazvane „uslovna ponuda“)  te davanje obavezujuće („bezuslovne“) ponude nakon sprovedenog procesa finansijske, pravne i tehničke analize („due diligence“).

Kada se kaže da je indikativna ponuda neobavezujuća, to treba uzeti sa rezervom. To je ponuda koja se zasniva na informacijama i podacima koji su razmenjeni između kompanije i investitora u prethodnim fazama pregovora. Ti podaci i dokumentacija mogu biti objektivnog karaktera (poput finansijskih izveštaja, izveštaj o prodaji ili slično), ali i subjektivnog karaktera, poput projekcija poslovanja za naredni period, viđenju i pravcima strateškog delovanja kompanije. Svi ovi podaci su od značaja za vrednovanje kapitala pa samim tim utiču i na neobavezujući ponudu.

Neobavezujuća ponuda obično sadrži i opis pretpostavki na kojima je zasnovana, a koje će biti predmet posebne provere kroz „due diligence“ proces. Ukoliko se u toku tog procesa pojave određene činjenice o kojima investitor nije imao saznanja, on može korigovati svoju indikativnu ponudu ili se povući iz daljih pregovora.

Nakon što su strane postigle okvirnu saglasnost u vezi najznačajnijih aspekata transakcije, pristupa se potpisivanju dokumenta koji sadrži detaljan opis okvira transakcije. Ovaj dokument u praksi se često naziva „term sheet“ (srp. popis uslova), jer sadrži sve bitne elemente sporazuma dveju ili više strana.

Navedeni „term sheet“ ima veliki značaj u samom procesu, jer sa jedne strane predstavlja jasan i sveobuhvatan sporazum strana a sa druge strane predstavlja listu instrukcija za pravne savetnike koji prema tim dokumentima pristupaju sačinjavanju različitih formi ugovora.

Primerak „term sheet“ dokumenta možete preuzeti na stranici Modeli dokumenata.

Više informacija o ovom pitanju, možete pronaći na linku OVDE.

Vrati se na kategoriju