Koji su poreski aspekti investicije?

Kada su u pitanju procesi investiranja kapitala u kompanije, Republika Srbija spada u kategoriju relativno liberalnijih poreskih jurisdikcija, u kojima se poreske implikacije investiranja manifestuju samo u izuzetnim slučajevima.

Važno je istaći da srpski poreski propisi ne poznaju poreski oblik poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa udela u kompanijama.

Sa druge strane, treba obratiti pažnju na porez na kapitalne dobitke. Kod njega poreska obaveza nastaje prilikom realizacije posla u kojem je određeno lice ostvarilo prihod koji se manifestuje kao razlika između nabavne i prodajne vrednosti udela (pravo svojine na udelu je apsolutno – otud naziv). Tu razliku nazivamo kapitalnim dobitkom i ona upravo predstavlja osnovicu na koju građani i pravna lica plaćaju ovaj porez po jedinstvenoj stopi od 15%.

Važno je istaći da je u prethodnom periodu poseban problem nastajao u slučajevima kada se kod mladih ili startap kompanija vršio unos intelektualne svojine (najčešće softvera) u kapital kompanije, jer se takav akt smatrao događajem koji može stvoriti obavezu plaćanja poreza na kapitalnu dobit. Najnovija izmena zakona, (videti član 30, stavovi 5 do 8 za više informacija) koja je bila predložena od strane Inicijative “Digitalna Srbija”, ukida se ovaj rizik, odnosno kompanijama se omogućava da budu oslobođene obaveze plaćanja ovog poreza.

Više informacija o ovom pitanju, možete pronaći na linku OVDE.

Vrati se na kategoriju