Due Diligence- zašto je bitan?

Pre nego što pristupi formalnom potpisivanju ugovora, uobičajeno je da investitor izvrši sveobuhvatnu proveru podataka i dokumentacije startapa.

Ovaj proces, koji se u praksi naziva „due diligence“ (eng. značenje reči „dužna pažnja“), ima dvostruku svrhu. Sa jedne strane, on služi investitoru kako bi proverio tačnost i pouzdanost podataka prezentovanih od strane startapa i blagovremeno reagovao na eventualna odstupanja od onoga što mu je inicijalno prezentovano. Sa druge strane, ovaj proces ima značaj i za samu kompaniju, jer se nakon njegovog okončanja, investitor više ne može pozivati na okolnosti, da mu pojedine relevantne činjenice nisu obelodanjene ili su skrivene od njega.

“Due Diligence” proces za račun investitora obično vrše za to angažovana stručna lica, savetnici, i to svaki za svoju oblast. Pa tako pravni „due diligence“ vrše advokati ili za to specijalizovane agencije za pravni konsalting, finansijski „due diligence“ vrše posebno osposobljeni finansijski savetnici, a tehnički, stručnjaci za određene oblasti.

Pravni „due diligence“ obično uključuje provera pravnog statusa kompanije, materijalne i nematerijalne imovine, radnih odnosa, usklađenosti sa poreskim propisima, analizu najznačajnijih ugovornih odnosa, parničnih ili drugih postupaka u kojima je kompanija stranka, kako i ocenu svih pravnih rizika koji mogu nastupiti.

Finansijski „due diligence“  uključuje analizu poslovnih i računovodstvenih evidencija, kao i proveru tačnosti istih, analizu trendova u kretanju najznačajnijih finansijskih pokazatelja i poseban prikaz svake relevantne finansijske pozicije.

Tehnička analiza je najraznovrsnija, može se odnositi na ocenu starosti i kvaliteta tehničkih kapaciteta, ali i bilo koji drugi relevantan aspekt poslovanja startapa.

Više informacija o ovom pitanju, možete pronaći na linku OVDE.

Vrati se na kategoriju