Kako finalizirati investiciju?

Obavezujuća ponuda predstavlja finalni korak procesa koji nastupa nakon što se investitor upoznao sa startapom i investicijom,  procenom vrednosti kapitala, dao indikativnu ponudu i u okviru „due diligence“  procesa proverio sve navode kompanije. Davanje obavezujuće ponude predstavlja momenat u transakciji kojim se investitor bezuslovno obavezuje da će pristupiti zaključenju transakcije po utvrđenim uslovima.

Može se reći da je formalni čin prihvatanja obavezujuće ponude u suštini momenat zaključenja ugovora o investiciji između strana, s tim da se zbog specifične forme ugovora zahtevane zakonom, proces formalno okončan tek nakon potpisa, overe i registracije ugovora u zahtevanoj formi.

Nakon što se strane saglasne u vezi svih bitnih elemenata transakcije, i prihvatanja term šeet dokumenta, pristupa se izradi transakcione dokumentacije. Zbog određenih formalnih razloga, nije neuobičajeno da strane potpisuju više od jednog ugovora.

Pored osnovnog ugovora, ugovora o prenosu udela ili ugovora o pristupanju člana kompaniji, obavezno se potpisuje i prečišćen tekst osnivačkog akta kompanije (ugovor o osnivanju), kojim se regulišu odnosi članova kompanije, ali i druga akta poput ugovora članova kompanije kojim se mogu uređivati određeni privatno-pravni odnosi između članova. Takođe, veoma često su predmet potpisa i menadžerski ugovori, kojima se regulišu prava članova menadžmenta na platu i bonuse, ukoliko određeno vremena provedu na radu u kompaniji i pomognu u ostvarivanju zavrtanih ciljeva.

Obzirom da je vlasnička struktura kompanije nešto o čemu se evidencija vodi u javnom registru (APR), jedan od formalnih aspekata transakcije predstavlja čin overe ugovora. Ugovori kojima se registruje novi udeo u kompaniji ili prenosi postojeći, zaključuju se uz obaveznu formu overe potpisa, a koja se sprovodi kod javnog beležnika.

Pored registra privrednih subjekata, treba voditi računa da se navedene promene evidentiraju i u registru stvarnih vlasnika, ukoliko je nastala značajnija promena vlasničke strukture pa se nova lica pojavljuju kao stvarni vlasnici više od 25% udela u kompaniji.

Uporedo sa registracionim radnjama, najčešće po overi ugovora a pre upisa u registar vrši se prenos investiranih sredstava na račune kompanije ili investitora. Za ovaj prenos, banke kod kojih se nalaze računi isplatioca, po pravilu zahtevaju da im se dostavi primerak ugovora.

Više informacija o ovom pitanju, možete pronaći na linku OVDE.

Vrati se na kategoriju