Šta je biznis model kanvas?

Biznis model kanvas predstavlja jednostrani dokument koji obuhvata sve važne karakteristike i buduće planove za razvoj kompanije.

Kanvas se sastoji od devet segmenata predstavljenih na jednom listu papira i cilj je da se popunjava kratkim, ali vrlo preciznim sadržajem. Ključni segmenti kanvas biznis modela su sledeći:

  • Propozicija vrednosti je ona vrednost koju vaš proizvod kreira za korisnika.
  • Ključni partneri podrazumevaju se sva lica koja na značajan način utiču na poslovanje vašeg startapa.
  • Tržišni segment  treba da odgovori na pitanja kao što su “  Za koga vaš proizvod kreira vrednost?” , “Ko je vaša najznačajnija grupa korisnika?” ,”Ko su idealni korisnici vašeg proizvoda?”
  • Ključne aktivnosti bi trebalo da objasne koje su najznačajnije aktivnosti koje obavljate kako bi isporučili vrednost vašim korisnicima.
  • Ključni resursi podrazumevaju sve one značajne resurse koji su vam potrebni za uspešan razvoj vašeg startapa.
  • Kod odnosa sa kupcima potrebno je da razumete i odlučite kakve ćete odnose graditi sa kupcima i na koji način ćete stupati u kontakt sa njima.
  • Kanali prodaje i komunikacije su bitni kako bi isporučili vrednost svojim korisnicima, koji mogu pripadati različitim segmentima.
  • Struktura prihoda  opisuje način na koji vaš startap ostvaruje prihode.
  • Struktura rashoda obuhvata sve troškove koje pravi vaše poslovanje.

Modeli dokumenata

Biznis model kanvas

Vrati se na kategoriju