Šta je fond preduzetničkog kapitala (eng. Venture Capital Fund)?

Fondovi preduzetničkog kapitala ulažu sredstva u udele visokoinovativnih kompanija sa velikim potencijalnom rasta.

U domaćem zakonodavstvu definisani su kao  alternativni investicioni fond sa privatnom ponudom čija se imovina pretežno ulaže u privredne subjekte koji su novoosnovani ili su u početnim fazama poslovanja, a pokazuju potencijal za rast i širenje poslovanja.

Vrati se na kategoriju