Nazad na programe

Inovacioni vaučeri

Fond za inovacionu delatnost - Inovacioni vaučeri predstavljaju finansijski podsticaj koji omogućava mikro, malim i srednjim privrednim društvima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu.

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

13.07.2023. - 13.08.2023.

Inovacioni vaučeri

O programu

Inovacioni vaučeri mogu da se koriste za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za podnosioca prijave, odnosno za rešavanje nekog tehničkog/tehnološkog problema koje podnosilac prijave odredi.

Podrška kroz inovacioni vaučer može da se odobri za sledeće usluge:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Validacija tehnologije;
 • Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda);
 • Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja (za ove svrhe može se koristiti najviše 20% vrednosti inovacionog vaučera).

OPREDELJENA SREDSTVA: 120.000.000 dinara
MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS: Inovacionim vaučerom se pokriva 60% ukupnih troškova usluga, maksimalno do 800.000 dinara (ne uključujući porez na dodatu vrednost). Podnosioci prijava su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos ukupnih troškova usluga. 

Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera u ukupnom maksimalnom iznosu do 2.400.000 dinara (uzimajući u obzir sve prethodno dodeljene vaučere).

USLOVI:

Podobni korisnici inovacionih vaučera su mikro, mala i srednja privredna društva (prema Zakonu o računovodstvu), u većinskom privatnom vlasništvu (minimalno 51% privatnog vlasništva), registrovana u Srbiji u skladu sa trenutno važećim Zakonom o privrednim društvima.

Podobna privredna društva koja zadovoljavaju kriterijume mogu da se prijave za inovacione vaučere kako bi pokrila troškove usluga koje pružaju naučnoistraživačke organizacije koje spadaju u jednu od sledećih kategorija:

 • naučnoistraživačke organizacije iz javnog sektora registrovane u Srbiji (minimum 51% direktno ili indirektno u državnom vlasništvu)
 • naučnoistraživačke organizacije akreditovane za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (uključujući i one u privatnom vlasništvu).

Lista akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija je dostupna na:  https://enauka.gov.rs/

ROK ZA ODLUČIVANJE PO PRIJAVAMA: 7 dana od podnošenja prijave

Javni poziv i Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi i set neophodne dokumentacije objavljeni su na internet prezentaciji Fond za inovacionu delatnost: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/inovacioni-vauceri 

Kome je namenjen?

Mikro, malim i srednjim privrednim društvima, u većinskom privatnom vlasništvu, kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkog sektora kako bi podigli nivo inovativnosti svojih proizvoda i postali konkurentniji na tržištu.

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više