Šta je osnivački akt?

Ugovor o osnivanju, osnivački akt, predstavlja osnovni pravni akt kompanije kojim su regulisana pitanja statusne forme i pravila korporativnog upravljanja. Ovim ugovorodređeno je da li će kompanija poslovati u formi društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o. koji je najčešći u praksi) ili u nekoj od drugih formi predviđenih zakonom. Ovaj akt sadrži podatke o tome ko su članovi kompanije, koja je vrednost i procenat njihovih udela, kao i pitanja ukupne vrednosti i strukture osnovnog kapitala kompanije. Dalje, osnivački akt sadrži osnovna pravila kada je u pitanju korporativno upravljanje, koji su organi kompanije i koje su njihove nadležnosti, način rada organa kompanije i međusobni odnosi, kao i mnoga druga pitanja. Osnivački akt ima tu specifičnost da je javnog karaktera, odnosno da se njegov tekst registruje i objavljuje na internet prezentaciji nadležnog registra (APR), te svako zainteresovano lice na veoma jednostavan način može pristupiti istom i upoznati se osnovnim statusnim karakteristikama kompanije. Stoga veoma često najosetljivija pitanja kojima se regulišu odnosi članova kompanije regulišu drugim aktima, koji imaju privatni karakter.

Potpisi ugovornih strana overavaju se od strane javnog beležnika samo prilikom inicijalnog zaključenja (prilikom osnivanja kompanije), a sve naknadne izmene i dopune ne moraju da se overavaju, osim ukoliko to nije izričito određeno samim tim aktom.

Primer Osnivačkog akta možete naći na sajtu APR-a.

Više informacija o ovom pitanju, možete pronaći na linku OVDE.

Vrati se na kategoriju