Šta je menadžerski ugovor?

Menadžerski ugovori su ugovori koji se sačinjavaju kao posebni ugovori ili kao sastavni deo ugovora o radu sa ključnim menadžerima kompanije, a njihova svrha je dvojaka. Sa jedne strane služe da snažnije vežu ključne menadžere za kompaniju, kroz veoma detaljne i stroge načine regulisanja pitanja uslova za raskid ugovora, klauzule zabrane konkurencije i obaveze čuvanja poslovne tajne. Sa druge strane sadrži odredbe o stimulisanju menadžera (najčešće kroz razne finansijske benefite), u cilju ostvarivanja zacrtanih ciljeva, najčešće u pogledu prihoda, profita ili ostvarivanja drugih targeta koji su ključni za razvoj kompanije. Pravo na sticanje udela u kompaniji po preferencijalnim uslovima, veoma često predstavlja sastavni deo mera stimulisanja (bonusa), a može se definisati kao ugovorna obaveza.

Primerak menadžerskog ugovora možete preuzeti na stranici Modeli dokumenata.

Više informacija o ovom pitanju, možete pronaći na linku OVDE.

Vrati se na kategoriju