Poreski kredit za ulaganje u startap

Poslednji datum ažuriranja: 08.03.2022.

Podsticaj se sastoji u priznavanju poreskog kredita za porez na dobit u visini od 30% izvršenog ulaganja u startap kvalifikovanom investitoru, pod uslovom da investitor nije smanjivao svoje ulaganje neprekidno u periodu od tri godine od dana ulaganja.

Podsticaj se može koristiti tek po isteku 3 poreska perioda od izvršenog ulaganja – drugim rečima, ako je investicija u izvršena u celosti u 2022. godini, investitor će moći da iskoristi poreski kredit prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2026. godinu.

Iznos poreskog kredita koji investitor ostvaruje dvostruko je ograničen:

 • najviši iznos poreskog kredita koji se može priznati investitoru po osnovu ulaganja u kapital jednog startapa je 100 miliona dinara,
 • najviši iznos poreskog kredita koji se može priznati u jednoj godini, nezavisno od broja ulaganja po osnovu kojih se ostvaruje pravo na poreski kredit, iznosi 50 miliona dinara.

Ako investitor ima povezana lica koja ulažu u isti startap, maksimalni iznos poreskog kredita je i dalje 100 milion dinara, proporcionalno njihovim ulaganjima.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita se može preneti u narednih pet godina.

Kome je ovaj podsticaj namenjen?

Podsticaj je namenjen srpskim kompanijama (investitorima) koje investiraju u kapital novoosnovanih srpskih startapa koji obavljaju inovacionu delatnost (inovacioni startap).

Podsticaj ne mogu koristiti investitori:

 • koji su sami inovacioni startap,
 • koji ulažu u svoja povezana lica (poseduju 25% i više udela u startapu u koji se ulaže)
 • fizička lica (tzv. business angels), i
 • strane kompanije.

Inovacionim startapom, u smislu ovog Zakona, smatraju se srpski startapi:

 • od čijeg osnivanja nije prošlo više od tri godine;
 • obavlja inovacionu delatnost, tj. aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta;
 • čiji godišnji prihod ne prelazi 500 miliona dinara;
 • koji nije raspodeljivao dividende / udele u dobiti i neće ih raspodeljivati u periodu od tri godine od dana izvršenog ulaganja;
 • centar poslovnih aktivnosti se nalazi na teritoriji Republike Srbije;
 • nisu nastali statusnom promenom;
 • kojima u periodu od druge finansijske godine od osnivanja do trenutka uplate investicije od strane kvalifikovanog investitora:
  – troškovi istraživanja i razvoja čine najmanje 15% ukupnih rašoda startapa ili
  – visokokvalifikovani zaposleni čine više od 80% svih zaposlenih startapa ili
  – startap je vlasnik, odnosno korisnik deponovanog autorskog dela ili patenta koje je neposredno povezano sa inovacionom delatnošću koju obavlja.

Kako se koristi podsticaj?

Pravo na poreski kredit investitor prijavljuje tako što uz poresku prijavu za porez na dobit (PDP obrazac) popunjava i podnosi posebno propisane obrasce (UID, UID1, UID2 i Obrazac PK 5). Procedura podnošenja poreske prijave i pratećih obrazaca vrši se isključivo elektronski.

Više o ovom podsticaju možete videti u članu 50j Zakona o porezu na dobit pravnih lica.