Oslobođenje na zarade osnivača

Poslednji datum ažuriranja: 08.03.2022.

Olakšica se sastoji iz oslobođenja od poreza i doprinosa za zarade osnivača društva koji su zaposleni u društvu. Oslobođenje se primenjuje za zarade do RSD 150.000 pod uslovom da:

  • su osnivači zaključili ugovor o radu i prijavljeni za socijalno osiguranje
  • u periodu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje osnivač ima najmanje 5% akcija ili udela u društvu, i
  • društvo nije povezano lice ni sa jednim pravnim licem i ne ostvaruje više od 30% svog ukupnog prihoda od lica povezanih sa osnivačima.

Na iznos zarade iznad RSD 150.000, porez i doprinosi se plaćaju prema redovnim pravilima za oporezivanje zarade. Olakšica se primenjuje u periodu od 36 meseci od osnivanja društva.

Kome je ovaj podsticaj namenjen?

Poresko oslobođenje je primenljivo za vas ukoliko ste:

  • privredno društvo od čijeg osnivanja nije prošlo više od tri godine i
  • ako pretežno obavljate inovacionu delatnost.

Inovacionom delatnošću smatraju se aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta.

Kako se koristi podsticaj?

Poresko oslobođenje primenjuje se jednostavno, kroz podnošenje poreske prijave za porez i doprinose na zarade na Obrascu PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima, unošenjem odgovarajuće šifre vrste prihoda (redni broj 3.6 Šifra vrste prihoda PPP PD obrasca).

Više o ovom podsticaju možete videti u članu 21e Zakona o porezu na dohodak građana.