Treći korak u obezbeđivanju opcija na udele – realizacija

Kada istekne rok dospelosti, Imalac OU ima pravo, ali ne i obavezu, da realizuje OU u roku koji je naveden u Odluci o emisiji, uplatom dogovorene cene.

Ovo znači da ukoliko u međuvremenu vrednost kompanije ne poraste, ili čak padne, Imalac OU nema obavezu da postane član takve kompanije.

1. Ispis

Nakon isteka 30 dana od dana isteka roka  za plaćanje cene iz Odluke o emisiji, kompanija podnosi Centralnom registru zahtev za ispis OU sa podacima o licima koja su imaoci OU. Centralni registar hartija od vrednosti izdaje Potvrdu o ispisu.

2. Registracija novog člana

Kompanija je dužna da sprovede postupak registracije lica koja imaju pravo da iskoriste OU kod Agencije za privredne registre podnošenjem:

  • Potvrde o ispisu; i
  • Dokaza o identitetu za svakog novog člana (fotokopija lične karte ili pasoša za strane državljane).

Nakon registracije, novi članovi postaju punopravni članovi kompanije, sa pravima predviđenim osnivačkim aktom i eventualnim ugovorom sa ostalim članovima kompanije.

Vrati se na kategoriju