Koje su poreske implikacije opcija na udele?

Za lica koja nisu zaposleni, dakle za poslovne partnere, saradnike, nezavisne kontraktore, itd. poreski tretman zavisi od odnosa koji imaju sa kompanijom, i mora biti analiziran u svakom konkretnom slučaju.

Dodela udela zaposlenima kompanije ne bi trebalo da ima bilo kakvu poresku obavezu niti na strani kompanije niti na strani zaposlenih, pod određenim uslovima:

  • da zaposleni ne otuđi stečene udele u roku od 2 godine od momenta sticanja prava raspolaganja udelom (ovo može biti dan kada je zaposleni imalac OU postao član kompanije ili kasniji datum ako je dogovoreno da imalac OU neće raspolagati udelom neko vreme nakon što je postao član);
  • da poslodavac ili sa njim povezano lice ne otkupi udele zaposlenog u bilo kom trenutku;
  • da zaposleni ostane zaposleni u kompaniji najmanje 2 godine od momenta sticanja prava raspolaganja udelom (izuzev u slučajevima odlaska u starosnu penziju, zasnivanja radnog odnosa kod povezanog lica poslodavca ili prestanka radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i poslodavca – npr. invaliditet).

S obzirom da su planovi dodeljivanja udela obično definisani u bruto iznosima i zaposleni su sami dužni snose trošak poreza na zarade (ukoliko ga ima), ovakvim vidom nagrađivanja upravo zaposleni mogu da ostvare uštedu, ukoliko ispune uslove da se ovakav prihod ne oporezuje porezom na zarade.

Vrati se na kategoriju