Izbegavanje sukoba interesa i čuvanje poslovne tajne – koji su elementi?

Svi članovi kompanije koji poseduju više od 25% udela u kompaniji ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica:

  1. koriste imovinu kompanije;
  2. koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
  3. zloupotrebe svoj položaj u kompaniji;
  4. koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu kompaniji.

Koliko je ova dužnost ozbiljna govori činjenica da zakon predviđa posebnu vrstu tužbe koju sama kompanija može pokrenuti protiv lica koje povredi dužnost izbegavanja sukoba interesa, kao i protiv sa njim povezanog lica.

Svi članovi kompanije koji poseduju više od 25% udela u kompaniji, kao i lica zaposlena u kompaniji, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu kompanije, kako za vreme trajanja njihovo statusa člana ili zaposlenog, tako i u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

Zakon poslovnu tajnu definiše kao bilo koji podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu kompaniji, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane kompanije zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Više informacija o ovom pitanju, možete pronaći na linku OVDE.

Vrati se na kategoriju